top of page

Consulta de resultats CERBA


Consulta de resultats pacients


A través d'aquest servei els pacients podran còmodament consultar els resultats de les analítiques peticionadas, mitjançant un accés segur amb totes les garanties de confidencialitat. El nostre servei de consulta web utilitza un sistema d'encriptació SSL, de manera que les dades viatgen amb seguretat a través de la xarxa, complint amb tots els requisits del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46 / CE.Els resultats es descarregaran en format PDF. Si no té instal·lat l'Adobe Reader, feu clic aquí per descarregar-lo de forma gratuïta a la seva pàgina web.

 

Consulta Personal Mèdic

A través d'aquest servei els professionals mèdics podran còmodament consultar els resultats de les analítiques peticionadas, mitjançant un accés segur amb totes les garanties de confidencialitat. El nostre servei de consulta web utilitza un sistema d'encriptació SSL, de manera que les dades viatgen amb seguretat a través de la xarxa, complint amb tots els requisits del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46 / CE.

 

Laboratori d'anàlisis clíniques S.L. subministra al professional mèdic unes claus confidencials (usuari i contrasenya) per accedir al resultat de les anàlisis dels seus pacients, i això prèvia autorització per part del pacient lliurada per escrit en el moment de l'extracció o recollida de la mostra, comprometent així mateix a adoptar les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

El professional mèdic no podrà cedir els resultats analítics sota cap concepte a altres persones, quedant obligat al secret professional respecte de qualsevol de les dades de caràcter personal a les que tingui accés a causa de l'exercici de la seva activitat. Aquesta obligació subsistirà encara resolt el present contracte, tractant-se doncs d'una obligació indefinida.

 

Els resultats es descarregaran en format PDF. Si no té instal·lat l'Adobe Reader, feu clic aquí per descarregar-lo de forma gratuïta a la seva pàgina web.

bottom of page